Warunki Reklamacji

VII. WARUNKI REKLAMACJI

7.1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sklep.

7.2. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, bez wad.

7.3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien odesłać drogą pocztową reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) oraz opisem reklamacji, listem poleconym na adres:

Teszbir.com Grzegorz Teszbir, ul. Jana Henryka Pestalozziego 4/7, 50-325 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”. Reklamowany Produkt należy odesłać z wszelkimi dodatkami dołączonymi do zakupionego Produktu.

7.5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem. W tym samym terminie Klient drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Klienta sposób zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji.

7.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo Sklep wadę usunie, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania Produktu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki, które poniósł Klient. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

7.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.9. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).Pełny Regulamin sklepu