Regulamin (do 25.12.2014)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www. runo-manufaktura.pl

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

V. WYSYŁKA I DOSTAWA


VI. REKLAMACJE I ZWROTY

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. DEFINICJE

1.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.3. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu;

1.4. Produkt - rzecz ruchoma reprezentowana i dostępna w Sklepie internetowym;

1.5. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.runo-manufaktura.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży;

1.6. Sprzedawca – Weronika Kołodziej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Weronika Kołodziej Projektowanie Graficzne z siedzibą w Rynarcice 18A, 59-305 Rudna, NIP 6922380557, REGON 021984218, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres elektronicznej poczty: sklep@runo-manufaktura.pl, nr tel. 667 913 673 (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00, opłata jak za połączenia standardowe według cenników właściwych operatorów);

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki;

1.9. Formularz zamówienia – formularz z danymi teleadresowymi, umożliwiający złożenie Zamówienia;

1.10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

1.11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.12. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.13. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zam.);

1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.runo-manufaktura.pl prowadzony jest przez Weronikę Kołodziej prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Weronika Kołodziej Projektowanie Graficzne z siedzibą w Rynarcice 18A, 59-305 Rudna, NIP 6922380557, REGON 021984218, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów z branży odzieżowej za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. Głównym Produktem Sklepu jest odzież (koszulki, bluzy, czapki itp.) z autorskimi wzorami drukowanymi metodą sitodruku.

2.3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.runo-manufaktura.pl.

2.4. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania Zamówienia.

2.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, a w przypadku
urządzeń przenośnych typu smartphone, tablet itp. – aktualną wersję przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768.

2.7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi tj. od momentu dodania Produktu do koszyka. Powyższa Umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

2.8. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy. Wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta, nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.

2.9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

2.10. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

2.11. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu można składać przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich przerwach w dostępie do strony Klienci będą w miarę możliwości informowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu.

3.2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany Produkt lub Produkty do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. Po zakończeniu zakupów, należy kliknąć na koszyk, gdzie pojawią się wybrane Produkty, ogólna cena Produktów wraz z kosztami wysyłki. Po zatwierdzeniu zakupów, należy wypełnić Formularz Zamówienia z danymi teleadresowymi oraz ewentualnymi danymi do faktury.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma dane do przelewu oraz numer Zamówienia. Te same informacje zostaną wysłane drogą elektroniczną na podany wcześniej przez Klienta adres e-mailowy. Brak takiego potwierdzenia oznacza, że Zamówienie nie zostało zarejestrowane w systemie. Wówczas należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3.4. Dokonywanie zmian w Zamówieniu lub anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Akceptowaną formą płatności jest jedynie przelew.

4.2. Po złożeniu Zamówienia, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.V. WYSYŁKA I DOSTAWA

5.1. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie są pakowane w koperty bąbelkowe lub pudełka kartonowe i dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Produkty wysyłane są przesyłką poleconą priorytetową.

5.2. Opłata za dostawę Produktów jest stała, bez względu na ilość zakupionych Produktów i wynosi 10 zł. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 150 zł, koszty wysyłki pokrywa Sklep.

5.3. Przesyłki nadawane są dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu. Termin realizacji dostawy Produktu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi od 2 do 3 dni roboczych.

5.4. Dostawa zagraniczna realizowana jest za pośrednictwem usług oferowanych przez Pocztę Polską i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z Klientem w celu ustalenia kosztów wysyłki zagranicznej.

5.5. Koszty wysyłki zakupionych Produktów ponosi Klient.

5.6. Do każdego Zamówienia załączany jest dowód sprzedaży, opcjonalnie faktura VAT.

5.7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.VI. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Klient ma prawo złożenia reklamacji.

6.2. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe.

6.3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

6.4. W przypadku umów zawartych z Klientami mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6.5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z opisem wad, listem poleconym na adres:
Weronika Kołodziej Projektowanie Graficzne, Rynarcice 18 A, 59-305 Rudna
z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”. Reklamowany Produkt należy odesłać wraz z dowodem sprzedaży (ewentualnie fakturą VAT) oraz wszelkimi dodatkami dołączonymi do zakupionego Produktu.

6.6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem. W tym samym terminie Klient drogą e-mailową lub w inny wskazany przez Klienta sposób zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania Produktu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki, które poniósł Klient.

6.8. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.9. W razie odstąpienia, konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.10. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt nastąpi na wskazany przez Klienta numer konta. Zwrot pieniędzy zostanie potwierdzony drogą e-mailową. Zwrotowi podlega pełna kwota objęta umową. Klient ponosi jedynie koszt odesłania Produktu do Sklepu.

6.12. W celu przyspieszenia procesu reklamacji lub zwrotu Produktu, Klient może skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

7.1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając Formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

7.3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.4. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Sprzedawcę w drodze złożonego na stronie Sklepu oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników strony, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedawcę, jednakże nie będzie krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do wcześniej zainicjowanych Zamówień. Każde dokonane Zamówienie regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

8.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013 roku.