Odstąpienie od umowy

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta) lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Prawo do odstąpienia od przedmiotowej umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 9.1. wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie w nim wskazanym (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem:

http://runo-manufaktura.pl/odstapienie_od_umowy.pdf

9.4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot dokonywany jest na adres Sklepu:

Teszbir.com Grzegorz Teszbir, ul. Jana Henryka Pestalozziego 4/7, 50-325 Wrocław

9.5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy lub funkcjonowania.Pełny Regulamin sklepu